Všeobecné obchodné podmienky pre zákazkovú tlač alebo viazanie dokumentov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a dodávateľa Jaroslav Oprala – GARMONDNITRA, vydavateľstvo, tlačiareň, kníhviazačstvo, IČO: 17616093, IČ DPH: SK1020386213 so sídlom Trieda Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra zapísaného v Obvodnom úrade Nitra pod číslom živnostenského registra 403-5254 (ďalej len „zhotoviteľ“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom osobného kontaktu v prevádzke na ulici Fraňa Mojtu 10, 949 01 Nitra, emailového kontaktu cez adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo internetového kontaktu na stránke www.garmondnitra.sk a www.diplomovkynitra.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

 

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností súvisiacich s výrobou a dodaním tlačovín (ďalej len „tovar“). Zhotoviteľ vykonáva polygrafickú výrobu tovaru a zabezpečuje jeho dodanie objednávateľovi na základe 
príslušnej zmluvy o dielo alebo potvrdenia objednávky (ďalej len „zmluva“) a podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

I. UZAVRETIE ZMLUVY 

Objednávateľ na základe osobnej alebo písomnej objednávky doručenej zhotoviteľovi objednáva u zhotoviteľa zhotovenie a dodanie konkrétneho tovaru alebo služby, ktoré sú špecifikované druhom, akosťou, množstvom, vyhotovením, balením a cenou. V objednávke objednávateľ zároveň uvedie lehotu, v ktorej požaduje dodanie objednaného tovaru. 
Písomným alebo elektronickým potvrdením objednávky a prevzatím podkladov na tlač vzniká záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať objednaný tovar v lehote uvedenej v zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi riadne a včas dojednanú cenu. Ak je podľa zmluvy objednávateľ povinný zložiť zhotoviteľovi zálohu na cenu alebo jej časť, lehota na splnenie záväzku plynie zhotoviteľovi až odo dňa nasledujúceho po úhrade zálohy. Ak sú podklady na tlač nevhodné, lehota na splnenie záväzku plynie zhotoviteľovi až odo dňa nasledujúceho po prevzatí správnych podkladov.


II. SPLNENIE ZÁVÄZKU

Záväzok zhotoviteľa dodať tovar je splnený v deň prenechania tovaru objednávateľovi v prevádzke zhotoviteľa. Tento deň je zároveň prechodom nebezpečenstva škody na tovare na objednávateľa. Prepravu tovaru zabezpečuje objednávateľ na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v dohodnutý deň. Pokiaľ sa tak nestane bez predchádzajúceho uskutočneného kontaktu, zhotoviteľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0.1% za každý deň omeškania, spolu však najviac do výšky 5% hodnoty dodávky. Ak bude objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 30 dní, zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy pre jej podstatné porušenie objednávateľom. 
Zhotoviteľ je povinný dodať tovar v dohodnutý deň. Pokiaľ sa tak nestane, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za každý deň omeškania, spolu však najviac do výšky 5% hodnoty dodávky. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dodaním tovaru viac ako 30 dní, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom. 
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny. Deň zaplatenia ceny je deň jej pripísania na účet v prospech zhotoviteľa alebo osobnou úhradou v hotovosti.
Na všetkých vyhotoveniach sprievodných dokladov k tovaru je objednávateľ povinný uviesť dátum skutočného prevzatia tovaru a čitateľný podpis objednávateľa alebo jeho oprávneného zástupcu, pokiaľ nie je dohodnuté dodatkom pri objednávke. 


III. CENA

Dohoda o cene je súčasťou zmluvy. Dohoda o cene je uzavretá potvrdením objednávky zhotoviteľom. V prípade úpravy cien zhotoviteľom je zhotoviteľ oprávnený uskutočniť zhotovenie a dodanie tovaru bez súhlasu objednávateľa len v prípade, že ide o zníženie dojednanej ceny. V prípade zvýšenia ceny je zhotoviteľ povinný objednávateľa o zvýšení ceny informovať. Dodanie tovaru za vyššiu cenu než pôvodne dojednanú môže byť uskutočnené len po uzavretí dohody o novej cene. 


IV. PLATOBNÉ PODMIENKY


Ak nie je v zmluve dojednané inak, nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi splnením jeho záväzku dodať objednávateľovi zhotovený tovar. Zaplatenie ceny alebo jej časti sa uskutočňuje na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry s náležitosťami daňového dokladu, ktorú zašle zhotoviteľ objednávateľovi. Splatnosť ceny a spôsob jej platenia sa dojednávajú v zmluve. 
Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platením ceny alebo jej časti, zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy a nepokračovať v ďalšej výrobe a expedícii tovaru a nárokovať si na vyplatenie dohodnutej sumy.


V. PODMIENKY REKLAMÁCIE

Reklamácia sa uplatňuje reklamačným listom. Reklamačný list musí obsahovať identifikáciu objednávateľa aspoň obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom, názov reklamovaného tovaru, číslo príslušného dodacieho listu, číslo príslušnej faktúry, reklamované množstvo, celkovú cenu tovaru a z nej reklamovanú časť, dátum prevzatia tovaru, podrobný popis každej zistenej vady a návrh na vybavenie reklamácie. Prípadnú vadu zrejmú pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný reklamovať ihneď pri preberaní tovaru, buď sám alebo prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu, a to výhradne formou riadne vystaveného reklamačného listu doručeného zhotoviteľovi. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamačného listu. 

Ak objednávateľ zistí prípadnú skrytú vadu po prevzatí tovaru, oznámi ju zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu riadne vystaveným reklamačným listom, ktorý doručí zhotoviteľovi najneskôr 15. deň od prevzatia tovaru, inak právo objednávateľa reklamovať zaniká. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamačného listu. 

V prípade oprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa zhotoviteľ bez zbytočného odkladu vystaví dobropis. Vystavenie dobropisu je podmienené skutočnosťou, že objednávateľ voči zhotoviteľovi riadne a včas plní všetky platobné povinnosti. 

Ak zhotoviteľ nevystaví dobropis, vybaví reklamáciu iným zákonným spôsobom, ktorý si zvolí. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, na ktoré objednávateľa vopred upozornil, prípadne za ktoré bola dojednaná alebo poskytnutá zľava z ceny. 


VI. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

V prípade, že objednávateľ odmietne alebo iným spôsobom znemožní zhotoviteľovi splniť jeho záväzok, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v plnej výške. 
Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť škodu pokiaľ preukáže, že porušenie povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť - ust. §§ 373 a 374 Obchodného zákonníka. 

Ak neuhradí objednávateľ riadne a včas cenu alebo jej časť, má zhotoviteľ popri zákonných úrokoch z omeškania vyčíslených podľa platného práva SR voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej peňažnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok zhotoviteľa na náhradu škody nie je zmluvnou pokutou nijako dotknutý. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ sa výslovne zaväzuje, že neposkytne ani inak nesprístupní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, ktorá súvisí s predmetom zmluvy. Každú takú informáciu použije výlučne na účely plnenia zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu, alebo za inú ujmu, alebo za nekalosúťažné konanie.

Tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení zmluvy, sa obchodné tajomstvo zhotoviteľa sprístupní v rozsahu nevyhnutnom na splnenie jej povinností pri plnení zmluvy. 
Objednávateľ do 30 dní od skončenia zmluvného vzťahu alebo zmeny technickej špecifikácie, resp. od zúženia rozsahu pôvodne dojednaného plnenia, spätne od zhotoviteľa odkúpi materiál, ktorý zvýšil na sklade zhotoviteľa a ktorý bol určený na plnenie predmetu zmluvy (najmä polygrafický papier). Jednotková cena za spätné odkúpenie materiálu bude zhodná s jednotkovou cenou materiálu z poslednej realizovanej zákazky; ak nebola realizovaná žiadna zákazka, s nákupnou cenou, a bude splatná 14. deň od skončenia zmluvného vzťahu alebo zmeny technickej špecifikácie, resp. od zúženia rozsahu pôvodne dojednaného plnenia. Objednávateľ môže svoju povinnosť spätného odkúpenia materiálu splniť aj prostredníctvom tretej osoby.

Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky. 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020

 

Kontakt

Garmond Nitra, ul. Fraňa Mojtu 10, 949 01 Nitra

  • » vo dvore medzi občerstvením HamiPapi a starým kostolom
  • » možnosť parkovania vo dvore - prosíme zavolať na telefónne čísla, keď budete stáť pred rampou, ktorú Vám následne otvoríme
  • » Recepcia a príjem objednávok: 0901 752 398
  • » Hotline: 0910 932 912
  • diplomovky@garmondnitra.sk
  • www.diplomovkynitra.sk
  • www.garmondnitra.sk

Napíšte nám